Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Οι ασθενείς στο πηδάλιο: το ψηφιακό μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης

Δελτίο Τύπου
Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2012

Οι ασθενείς στο πηδάλιο: το ψηφιακό μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπιση των εμποδίων στη γενικευμένη χρήση ψηφιακών λύσεων στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη. Στόχος είναι να βελτιωθεί η υγειονομική περίθαλψη προς όφελος των ασθενών, να αποκτήσουν οι ασθενείς μεγαλύτερο έλεγχο στην περίθαλψή τους και να μειωθούν οι δαπάνες για την υγεία. Καθώς οι ασθενείς και οι επαγγελματίες του κλάδου της υγείας είναι ενθουσιώδεις χρήστες τηλεματικών λύσεων και εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν μεταφορτώσει στα έξυπνα κινητά τους εφαρμογές για να παρακολουθούν την εξέλιξη της υγείας και της φυσικής τους κατάστασης, ο κλάδος της υγείας μπορεί να αξιοποιήσει τις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές εφαρμογές για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και την εξοικονόμηση πόρων χάρη στην αποδοτικότητα.

Το Πρόγραμμα Δράσης (ο πλήρης κατάλογος δράσεων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1, MEMO/12/959) επιχειρεί την επιτάχυνση του ρυθμού της αλλαγής και τη βελτίωση της περίθαλψης με τους ακόλουθους τρόπους:
 1. διασαφηνίζοντας τα πεδία όπου υπάρχει έλλειψη ασφάλειας δικαίου
 2. βελτιώνοντας τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων
 3. αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση των ασθενών και των επαγγελματιών του κλάδου υγείας, και βελτιώνοντας τις δεξιότητες
 4. αναθέτοντας στους ασθενείς κεντρικό ρόλο, με πρωτοβουλίες που αφορούν την προσωπική διαχείριση της υγείας τους, και υποστηρίζοντας την έρευνα στο πεδίο της εξατομικευμένης ιατρικής
 5. εξασφαλίζοντας τη δωρεάν παροχή νομικών συμβουλών σε νέες επιχειρήσεις στον τομέα της ψηφιακής παροχής υπηρεσιών υγείας (eHealth)
Η Επιτροπή επίσης δεσμεύεται να εκδώσει, έως το 2014, Πράσινη Βίβλο για την παροχή κινητών εφαρμογών υγείας (Mobile Health - mHealth), στην οποία θα εξετάζει θέματα ποιότητας και διαφάνειας.

Στο συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής περιλαμβάνεται νομική επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ στη διασυνοριακή τηλεϊατρική (σε υπηρεσίες όπως τηλεακτινολογία, τηλεπίσκεψη ή τηλεπαρακολούθηση). Σήμερα, η τηλεϊατρική εμπίπτει στο πεδίο πολλών νομοθετημάτων. Το έγγραφο διευκρινίζει τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ένας επαγγελματίας του κλάδου της υγείας κατά την παροχή διασυνοριακών φροντίδων υγείας μέσω τηλεϊατρικής, για παράδειγμα:
 1. Πρέπει να έχει λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος / να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του κράτους μέλους του ασθενούς;
 2. Πώς πρέπει να γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν την υγεία; Τα έξοδα για μια δεδομένη υπηρεσία θα επιστρέφονται;
 3. Ποιο καθεστώς ευθύνης είναι εφαρμοστέο σε περίπτωση προσφυγής στη δικαιοσύνη;
Η αρμόδια για το Ψηφιακό Θεματολόγιο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Neelie Kroes δήλωσε: «Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη δεν έχουν ακόμη καταρρεύσει, αλλά οι ρωγμές αρχίζουν να γίνονται εμφανείς. Έχει έρθει η στιγμή να υποβληθεί αυτό το μοντέλο του 20ού αιώνα σε διαγνωστικό έλεγχο. Το νέο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την ψηφιακή παροχή υπηρεσιών υγείας e-Health καθορίζει τρόπους για να μπορέσει να επωφεληθεί ο κλάδος της υγείας από τις ψηφιακές εφαρμογές και να αρθούν τα εμπόδια για την παροχή εξυπνότερων, ασφαλέστερων και επικεντρωμένων στον ασθενή υπηρεσιών υγείας.»

Ο Tonio Borg, επίτροπος της ΕΕ για θέματα υγείας και πολιτικής καταναλωτών, δήλωσε τα εξής: «Οι λύσεις που προσφέρει η ψηφιακή παροχή υπηρεσιών υγείας μπορούν να παράσχουν στους πολίτες μας υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας, επικεντρωμένη στον ασθενή. Η ψηφιακή υγεία φέρνει την περίθαλψη πιο κοντά στους πολίτες και βελτιώνει την αποδοτικότητα των συστημάτων υγείας. Το σημερινό Πρόγραμμα Δράσης θα βοηθήσει στη διοχέτευση του δυναμικού του προγράμματος eHealth σε καλύτερη φροντίδα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Το δίκτυο eHealth βάσει της οδηγίας για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών υγείας εναρμονίζει την κοινή μας δέσμευση για εξεύρεση διαλειτουργικών λύσεων σε επίπεδο ΕΕ.» 

Τα μέλη του νέου δικτύου eHealth, το οποίο δημιουργήθηκε βάσει της οδηγίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη θα βοηθήσουν στην εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης και θα αποτελέσουν απευθείας σύνδεσμο με τις εθνικές αρχές στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και με τις κρατικές υπηρεσίες.

Ιστορικό

Το νέο Πρόγραμμα Δράσης για την ψηφιακή παροχή υπηρεσιών υγείας ανταποκρίνεται στο αίτημα των κρατών μελών του 2009. Για την εκπόνηση του νέου προγράμματος, η Επιτροπή προέβη σε δημόσια διαβούλευση το 2011.

Το Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη περιλαμβάνει τρεις ειδικές δράσεις στο πεδίο του eHealth με στόχο την ευρεία ανάπτυξη της τηλεϊατρικής, την πρόσβαση των ασθενών στα δεδομένα που αφορούν την υγεία τους, και τη διαλειτουργικότητα.

Παρά την οικονομική κρίση, η συνολική αγορά τηλεϊατρικών προϊόντων αυξήθηκε από 9,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2010 σε 11,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2011, ενώ η συνολική αγορά mHealth προβλέπεται να έχει αυξηθεί το 2017 σε 17,5 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.
Ορισμένες κυβερνήσεις της ΕΕ δαπανούν έως και το 15% του προϋπολογισμού τους για την υγειονομική περίθαλψη.

Από τα ανωτέρω στοιχεία συνάγεται ότι το Πρόγραμμα Δράσης eHealth πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να αντιμετωπίσει αυτή την ταχέως εξελισσόμενη κατάσταση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει δράση στο πεδίο του eHealth επί μια δεκαετία και πλέον. Στις προηγούμενες δράσεις της Επιτροπής περιλαμβάνονται τα εξής:
 • Το πρώτο πρόγραμμα δράσης eHealth του 2004
 • 2008 Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την τηλεϊατρική
 • Το πιλοτικό έργο μεγάλης κλίμακας του 2008 Renewing Health (Ανανέωση της υγείας), το οποίο μετρά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα ως προς το κόστος των τηλεϊατρικών υπηρεσιών σε 9 περιοχές της Ευρώπης.
 • 2008 Η σύσταση για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ηλεκτρονικών μητρώων υγείας
 • 2011, θέσπιση του πρώτου νομοθετήματος της ΕΕ με διατάξεις που αφορούν τη διαλειτουργικότητα των ψηφιακών συστημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας (eHealth), της οδηγίας για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
 • 2011 Το πιλοτικό έργο μεγάλης κλίμακας epSOS επέτρεψε τη συνεργασία 23 χωρών για την πιλοτική διασυνοριακή διαχείριση φακέλων ασθενών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όλη την Ευρώπη.
 • 2011 Η Ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση (EIPAHA) της οποίας η δράση στηρίζεται σε 261 δεσμεύσεις, προερχόμενες από περισσότερους από 3000 EIP AHA ενδιαφερομένους, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τεσσάρων εκατομμυρίων ηλικιωμένων ευρωπαίων πολιτών, από σήμερα έως το 2015. Οι δεσμεύσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ολοκληρωμένης φροντίδας και τη διαχείριση των χρόνιων παθήσεων, με τη χρήση καινοτόμων λύσεων τηλεπαρακολούθησης.
 • 2012, Δρομολόγηση του δικτύου eHealth, στο οποίο συνεργάζονται όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να εκπονήσουν κατευθυντήριες γραμμές για τη διαλειτουργικότητα σε θέματα ψηφιακής παροχής υπηρεσιών υγείας.
Για περισσότερες πληροφορίες
Πρόγραμμα Δράσης eHealth 2012-2020: Συχνές ερωτήσεις (MEMO/12/959)
Δικτυακός τόπος του eHealth
Επίτροπος Neelie Kroes:
Επίτροπος Tonio Borg:
Πρόγραμμα Δράσης eHealth και έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την τηλεϊατρική:

Αρμόδιοι:
Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU
Linda Cain (+32 2 299 90 19)
Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)
Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου