Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Η Ε.Ε. ρωτά τη γνώμη των πολιτών για την ποιότητα του αέρα

 Δελτίο τύπου, 10/12/2012

Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2012


Περιβάλλον: Πείτε τη γνώμη σας σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα 


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον καλύτερο τρόπο βελτίωσης της ποιότητας του αέρα στην Ευρώπη. Τις επόμενες δώδεκα εβδομάδες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να διατυπώσουν απόψεις σχετικά με το πώς μπορεί να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου, η βελτίωση και η συμπλήρωσή του με δράσεις υποστήριξης. 

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη κατά τη συνολική επανεξέταση των ευρωπαϊκών πολιτικών για τον αέρα που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το 2013. Η διαβούλευση συνεχίζεται μέχρι τις 4 Μαρτίου 2013.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι αντίστοιχες απειλές για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία συνεχίζουν να προβληματίζουν πολλούς πολίτες της ΕΕ. Τις τελευταίες δεκαετίες σημειώθηκε πρόοδος χάρη στη νομοθεσία για τη μείωση των εκπομπών επιβλαβών ρύπων όπως το διοξείδιο του θείου, ο μόλυβδος, τα οξείδια του αζώτου, το μονοξείδιο του άνθρακα και το βενζόλιο. Εντούτοις ορισμένοι ρύποι εξακολουθούν να προκαλούν προβλήματα. Η θερινή αιθαλομίχλη, οι πιθανώς επιβλαβείς συγκεντρώσεις όζοντος και λεπτών σωματιδίων που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία υπερβαίνουν συχνά τα όρια ασφαλείας. Κατά συνέπεια, η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να ευθύνεται για περισσότερους από 350 000 πρόωρους θανάτους στην ΕΕ κάθε χρόνο.

Η διαβούλευση χωρίζεται σε δύο μέρη - ένα σύντομο ερωτηματολόγιο για το ευρύ κοινό και μια αναλυτικότερη σειρά ερωτήσεων που προορίζονται για τους εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες από τις εθνικές, τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές, τους ερευνητές, τις επιχειρήσεις, τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις υγειονομικές, τις περιβαλλοντικές και άλλες ομάδες με εμπειρία στην εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα. 


Η εν λόγω διαδικτυακή διαβούλευση αποτελεί μέρος ευρύτερης διαδικασίας με σκοπό τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην επικείμενη αναθεώρηση της πολιτικής για τον αέρα. Αποτελεί το τελικό επίσημο στάδιο της διαδικασίας διαβούλευσης που ξεκίνησε η Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2011 (βλ. MEMO/11/31), στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν τακτικές συσκέψεις με τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και μια πρώτη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα και τις αντίστοιχες προτεραιότητες για το μέλλον (βλ. IP/11/813). 

Επίσης, η Επιτροπή θα δημοσιοποιήσει στο άμεσο μέλλον τα αποτελέσματα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Έχουν πραγματοποιηθεί συνεντεύξεις με περίπου 25.000 ευρωπαίους πολίτες στα 27 κράτη μέλη για να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με θέματα που αφορούν την ποιότητα του αέρα.

Τα επόμενα βήματα

Αξιοποιώντας δύο χρόνια εμπεριστατωμένης ανάλυσης, καθώς και τα αποτελέσματα της εν λόγω εκτεταμένης διαδικασίας διαβούλευσης, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση σχετικά με το μέλλον της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση, το αργότερο το 2013. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Ερωτηματολόγιο για ειδήμονες: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforExperts
Ερωτηματολόγιο για το ευρύ κοινό:  http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TSAPforGP
Το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης μπορεί να συμπληρωθεί στην ιστοσελίδα:

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στα θέματα του ατμοσφαιρικού αέρα και την αναθεώρησή της μπορείτε να συμβουλευθείτε:


Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

1 σχόλιο: